" Kitap " Kategorisi


 • İbrahim Müteferrika Kimdir, Hayatı, Eserleri ve Şahsiyeti

  1942’den beri Galata Mevlevîhânesi hazîresinde medfun olan ve yaşadığı devirde Basmacı lakabıyla tanınıp Tercüman İbrâhim Efendi olarak anılmış ve târihlerimizde yaygın olan unvânı, dergâh-ı âlî müte-ferrikalığı vazifesinden gelen, Türk matbaasının kurucusu. Günümüzde Romanya’nın Cluj şehri olan, Erdel’in Koloszvar şehrinde dünyaya geldi. Macaris-tan’da matbaacılık alanında çalışmalarıyla bilinen teslîs karşıtı Unitarius mezhebine mensup bir ilâhi-yat öğrencisi iken Katolik Avusturyalıların baskısı karşısında bir hâmi olarak görülen Türklerin dinine diğer Unitarianlarla topluca geçmiş ve Avusturya karşıtı Tökeli İmre’nin isyânı sırasında Türk ordusu-na sığınmış olması ihtimâli yüksektir.


 • Naima Kimdir, Hayatı, Eserleri ve Şahsiyeti

  İlk resmî Osmanlı vak’anüvisi ve târihçi Mustafa Naîm, Halep’te doğmuştur ve burada mukîm bir ye-niçeri âilesine mensuptur. Şöhret bulduğu Naîmâ mahlasını, devlet hizmetine girdikten sonra dîvân kâtipliği sırasında almıştır. Halep’te ilk eğitimini alıp İstanbul’a geldikten sonra girdiği memuriyet, Saray-ı Atîk baltacılığıdır. Bir taraftan Beyazıd Camii’nde derslere devam etmiş, 1686’da ise Dîvân-ı Hümâyun kâtipleri arasına girmiştir. Muhtemelen 1702’den önce kendisine vak’anüvislik görevi verilmiştir.
 • Noraliya.com yayın hayatına başladı

  Noraliya.com yayın hayatına başladı

  Başta kadınlar olmak üzere, sağlık, moda, anne ve çocuk, kültür ve sanat ve mutfak gibi konularda özgün ve kalieli bir sosyal paylaşım platformu olarak noraliya.com yayın hayatına merhaba dedi. Uzman editör kadrosu ile internette alanında yeni bir habercilik anlayışı sunmayı hedefleyen noraliya.com sosyal medyada kadınlar ile ilgili bir çok kirli yayınlara karşı özgün ve kaliteli bir yayın ilkesi ile var olacağını ifade ediyor. 


 • Kitap Tanıtımı: Satranç – Stefan Zweig

  Kitap Tanıtımı: Satranç – Stefan Zweig

  Avusturyalı yazar Stefan Zweig, tekstil üreticisi Moriz Zweig ve bankacı bir aileden gelen Ida Brettauer’in oğludur. Yeterince varlıklı bir ailede yetişen yazarın anne ve babası Yahudidir. Zweig her ne kadar “Annem ve babam, sadece bir doğum kazası nedeniyle Yahudi’dir.” (s.5) dese de gerçek hiç de öyle değildir. Yahudilerin para ve ticaretle olan ilişkisi ile çocuklarına verdikleri eğitim söz konusu edildiğinde, yazarın ailesiyle ilgili görüşlerinin doğru olmadığı anlaşılacaktır. Zweig’ın kendisi de Siyonizm’i savunmaz; fakat eserlerinde Yahudiliğe dair izler bulmak mümkündür.


 • Kitap Tanıtımı: Türk’ün Atası Oğuz Kağan

  Kitap Tanıtımı: Türk’ün Atası Oğuz Kağan

  Tarihi İnsan Yazar etiketiyle Erdem Yayın Grubu’nun hazırladığı, Haşim Şahin hocamızın editörlüğünde Türk Büyükleri Serisi’nin meyvelerinden biri olan Saadettin Yağmur Gömeç hocamızın kaleme aldığı Oguz Kagan isimli eserini ele alacağız. Serinin amacı genç nesillere Türk Büyüklerinin hayatından ahlaki, kahramanlık, yiğitlik gibi unsurlar üzerinde durarak Türk Büyüklerini gençlerimize tanıtmaktır. Bu sebeple tarihimizin önemli bir büyüğü Oguz Kagan’ı tanıtma görevi ise Genel Türk Tarihi alanın uzman isimlerinden değerli hocamız Saadettin Yağmur Gömeç’e düşmüştür.


 • Zamanın Bittiği Yer

  Zamanın Bittiği Yer

  Muhtelif şiirlerden oluşan kitabı değerlendirmeye başlamadan önce kitabın hikâyesini anlatmanın faydalı olacağını uygun bulduğumu belirterek bizim için yazılan dizelere, bizim içimizden dökülen kelimelerle karşılık vermeye çalışacağım.


 • Cuma Değirmeni

  Cuma Değirmeni

  Prof. Dr. Haldun Eroğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet ve kurumlar tarihi üzerinde çalışmalar yapan bir yazardır. Eserinin bel kemiğini oluşturan nokta da burasıdır. Bununla birlikte akademik çalışmalarında Osmanlı öncesi Türk devletlerindeki devlet ve kurumlar tarihini de ele almaktadır. Bu konuda çok sayıda kitabı, makaleleri ve romanları bulunmaktadır.


 • Kitap Tanıtımı: Osmanlı’nın Son 40 Yılında Rumeli Türkleri ve Müslümanları

  Kitap Tanıtımı: Osmanlı’nın Son 40 Yılında Rumeli Türkleri ve Müslümanları

  Hasip Saygılı hocanın “Osmanlı’nın Son 40 Yılında Rumeli Türkleri ve Müslümanları” adlı eseri ve diğer eserleri büyük bir açığı akademik olarak dolduruyor. Balkanoloji çalışmalarının azlığı ve sadece hatıra, roman, film ve dizi olarak işlenen bu konular, bilimsel açıdan eksikliğini Hasip Saygılı hocanın araştırmaları kapatıyor. Askeri görevlerinde Balkanlarda aldığı görevler ve yaptığı harp tarihi araştırmaları hakkında yayınlanan eserleri bu alanda araştırmaların az olduğundan çok önemlidir.


 • Zamanın Bittiği Yer

  Zamanın Bittiği Yer

  Zamanın Bittiği Yer, Post Yayıncılık tarafından İstanbul-Şubat 2018 baskısıyla okuyucuyla buluşmuş; Şehit Öğretmen Cemil Doğan’ın şiirlerinin toplandığı kitaptır. Cemil Doğan henüz otuz iki yaşındayken 1973 yılında Adıyaman’da görev yaptığı okuldan memleketi Gaziantep’e giderken 2 Şubat günü onlarca teröristten oluşan hâin gürûh tarafından otobüsü durdurulup şehit edilen, üçüncü ülkücü şehidimizdir.


 • Kitap Tanıtımı: Cuma Değirmeni

  Kitap Tanıtımı: Cuma Değirmeni

  1992 yılının Temmuz ayında Sovyetlerin dağılmasından iki yıl geçmiş Sarp Sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapan beyaz saçlı yabancı kimsenin dikkatini çekmemişti. O akrabalarına kavuşmak için yoluna devam ediyordu. Tuhaf duygular içindeki yabancı Artvin Hopa’dan geçiş yapıp yaşadığı yerlerle buralar arasındaki benzerlikleri farklılıkları içinde garip duygular ile bir yaşarken Cuma Değirmeninde Arslan Bey’in evine doğru geliyordu.


 • Kitap Tanıtımı: Atatürk

  Kitap Tanıtımı: Atatürk

  Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazılmış birçok kitap vardır. Ancak bazı kitaplar, onu yakından tanıyan güçlü kalemlerin elinden çıktığı için ayrıksı bir yer teşkil eder. Bu yazarlardan biri de Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur.


 • Kitap Tanıtımı: İstanbul Mektupları

  Kitap Tanıtımı: İstanbul Mektupları

  Fatih Kerimi’nin hayatından kısaca bahsetmek gerekirse, onun hayatına yön ve şekil veren insan olan babası İlman Kerimi’den bahsetmeden geçmek olmaz. Zira İlman Kerimi ‘usul-i cedit’ adındaki yeni usul öğretimin haberini aldıktan sonra, Kırım’a gidip İsmail Gaspıralı ile tanışır ve memleketine döndükten sonra bu yeni usul tarzında bir mektep açar. Bu çalışmalarından dolayı da,Tatar maarif tarihinde ceditçilik hareketini başlatan kişi olarak tarihe geçer.


 • Kitap Tanıtımı: Araf’tan Ma’rûfa Alevîler-Bektâşiler

  Kitap Tanıtımı: Araf’tan Ma’rûfa Alevîler-Bektâşiler

  Doç.Dr. Özcan Güngör’ün, eserin önsözünde de belirttiği gibi küreselleşme ile birlikte alt kimlikleri, alt kültür ve kültleri de diriltmeye başladığı için Alevîlik, Bektâşilik konusunda tarihî, sosyolojik hakikatlerden ve güvenilir sağlam bilgiden yoksun; Türk tarihinden, Türk kültüründen ve İslam’dan bağımsız, Sünnîlik karşıtlığı üzerinden Alevî kimliği inşa edilmektedir.


 • Kitap Tanıtımı: Pîr-i Türkistan’ın İzinde Hoca Ahmet Yesevî

  Kitap Tanıtımı: Pîr-i Türkistan’ın İzinde Hoca Ahmet Yesevî

  Yaşı 63’e geldiğinde bir yeraltı hücresi (bir nevi mezar) hazırlatan ve ömrünün kalan on senesini bu hücrede tamamlayan Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan’da yani bugünkü Kazakistan’da 11. yüzyılın sonlarında dünyaya geldi. Hoca Ahmed Yesevî’nin soyu 13. yüzyılın ilk yarısında hazırlanan bir neseb-nameye göre Hz. Ali’ye dayanmaktadır. Allah Resulünün (sav) 63 yaşında vefat etmesinden dolayı kendisi bu yaştan sonraki hayatını bir yeraltı hücresinde devam ettirme kararı alan Hoca Ahmed Yesevî, Hicrî 562, Miladî 1166 yılında vefat ettiğinde Yesi şehrine defnedilmiş, daha sonra Emir Timur tarafından bugünkü görkemli anıtmezar külliyesi yaptırılmıştır.


 • Kitap Tanıtımı: Mavi Fetih

  Kitap Tanıtımı: Mavi Fetih

  Mavi Fetih, fetih ruhunu hissetmek fetih atmosferini soluklamak isteyenlerin okuması gereken Fehmi Demir’in kaleme aldığı roman. Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethinden sekiz sene sonra Karadeniz’e yaptığı sefere katılan bir yeniçeri Çavaş Çelebi etrafından romanına başlıyor yazar. Çavaş Çelebi ile birlikte yeniçerilerin hayatı, nasıl devşirme olarak alındıkları ailelerinden alınıp başka ailelerin yanına verilerek Türk İslam hayat tarzı ile tanıştıkları, ocağa alınan çocukların ailelerinin kavuştukları ayrıcalıklara yer veriliyor. Baharın gelişi ile birlikte Çavaş’ın Babası yerine koyduğu Aybar Ağa sevinçli bir şekilde Çavaş Çelebi’nin yanına gelerek müjdeli haberi getirmesi ile sefer yolunun gözüktüğü anlaşılıyor. Geçen vakitte Aybar Ağa’nın müjdeli haberi gerçek oluyor ve Fatih Sultan Mehmet sefere çıkılmasını buyuruyor ve sefer başlıyor. Ve seferde başlarına gelenler hem düşmanın hem de doğa ile mücadele yazarın kıvrak kelimeleri ile akıp gidiyor.


 • Kitap Tanıtımı: Samed Behrengi Bütün Öyküleri

  Kitap Tanıtımı: Samed Behrengi Bütün Öyküleri

  Samed Bahrengi İran çocuk edebiyatının dünyaca ünlü bir yazarıdır. İlkokul öğretmeni olarak hayata atılır. Belki de Bahrengi’nin böylesine güzel bir kitabı ele almasında ki önemli etkenlerden biri budur. Kitabı okumaya karar verdiğimde çocuklara olan bakış açımı bir kez daha gözden geçirdim. İran edebiyatıyla tanışmama vesile oldu bu güzel eser. Kitabın içeriğine gelecek olursak kitap 11 öyküden oluşmakta. Öyküler ise İran edebiyatı ve kültürünün esintilerini taşıyor. Öykülerin sonları ise çocuklara ders niteliğinde olması için kıssadan hisseler ile sonlandırılmış. Toplum ahlakı, ahlaki değerler gibi konular üzerinde sık sık durulmuş. Kitabın yazıldığı döneme paralel bir bakış açısıyla bakmak gerekirse zamanın Şah yönetimine karşı masal ve hikâyeler yazarak karşı koymaya çalışılmış ve başkaldırılmış. Bence sırf bu yüzden bile eser manevi bir değer taşıyor.


 • Kitap Tanıtımı: Puslu Kıtalar Atlası

  Kitap Tanıtımı: Puslu Kıtalar Atlası

  Puslu Kıtalar Atlası, Arap İhsan Efendi’nin yanında köle alarak aldığı Alibaz ile yeğeni olan Uzun İhsan Efendi’yi ziyaretiyle başlamakta ve sizi romanın içinde bolca hikâyeyle serüvenden serüvene götürmekte tarihin tozlu sayfalarında kâh yeniçerilerin yanında kâh lağımcılarla yerin altlarında kâh karanlık izbe odalarda gezdirmektedir. Roman başlangıcından sonuna kadar heyecanı sizden eksik etmeden devam etmektedir. Bir çeşit uyku şurubu alıp istiareye yatan Uzun İhsan Efendi, gerçek hayatta dünyayı gezip atlas çizmeye cesareti olmadığından dolayı rüyasında gezip uyandığında atlas çizmeye çalışmaktadır. Arap İhsan Efendinin İstanbul’a bu sefer gelme nedeni ise kendisine kazık atmış olan Kubelik denen kişiyi bulmaktır.